Sea Europe: Κατασκευαστές και ναυπηγεία για πρώτη φορά στο «παιχνίδι» του μετασχηματισμού της ναυτιλίας στην Ευρώπη

 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και οι μηδενικοί ρύποι βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη.

 

Για πρώτη φορά μάλιστα στον σχεδιασμό αυτό, εκτός από τη ναυτιλία περιλαμβάνονται και προτάσεις που αφορούν τα ναυπηγεία και τους κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού της Ε.Ε.

Η Ένωση που εκπροσωπεί αυτούς τους δύο κλάδους σε επίπεδο Ε.Ε., Sea Europe σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει τη στρατηγική αυτή επισημαίνοντας ότι: «η στρατηγική κινητικότητας εστιάζει σε πολιτικές που καθιστούν τις πλωτές μεταφορές έναν βιώσιμο και έξυπνο τρόπο μεταφοράς. Αυτές οι πολιτικές συνάδουν με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις λαμβάνουν υπόψη. Αφορούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση, ο αυτοματισμός και η αυτονομία στη ναυτιλία, στην πλοήγηση, στα λιμάνια και στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Η νέα στρατηγική κινητικότητας έχει επίσης προτάσεις που στοχεύουν στο να κάνουν τις πλωτές μεταφορές πιο ανθεκτικές στο τα επακόλουθα της κρίσης Covid-19 και δίνει προσοχή στις προκλήσεις των πλωτών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας τεχνολογίας, και την ανταγωνιστικότητα.

Από τη σκοπιά του τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας της Ευρώπης, η νέα στρατηγική περιέχει έναν αριθμό χρήσιμες προτάσεις, όπως:

 Μια ρητή αναφορά στη συμβολή από τις «πλωτές μεταφορές μηδενικών εκπομπών» , όσον αφορά την επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες και τα βιώσιμα καύσιμα.

 Πρόταση χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού των στόλων, συμπεριλαμβανομένης της μετασκευής και της ανανέωσης και η αναγνώριση ότι αυτή η υποστήριξη «θα βοηθήσει να διατηρήσει τα πρωτεία σε κλάδους που η Ευρώπη έχει στρατηγικό τεχνολογικό πλεονέκτημα όπως η ναυπηγική βιομηχανία»

 Η αναγνώριση ότι ο τομέας κατασκευών εξοπλισμού για τη ναυτιλία, αποτελεί την ατμομηχανή των εξαγωγών της Ευρώπης και ότι ο μετασχηματισμός του τομέα είναι ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η στρατηγική

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα», συνοδευόμενη από σχέδιο δράσης 82 πρωτοβουλιών που θα καθοδηγήσουν τις εργασίες μας για την επόμενη τετραετία. Η εν λόγω στρατηγική θέτει τα θεμέλια για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μεταφορών της ΕΕ και να καταστεί ανθεκτικότερο σε μελλοντικές κρίσεις. Όπως περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η εφαρμογή της στρατηγικής θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών κατά 90 % έως το 2050, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ασφαλούς, προσβάσιμου και οικονομικά προσιτού συστήματος μεταφορών.

Για τις θαλάσσιες μεταφορές

Η Στρατηγική, όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές περιλαμβάνει:

Έως το 2030:

 η αυτοματοποιημένη κινητικότητα θα αναπτυχθεί σε ευρεία κλίμακα

 τα πλοία μηδενικών εκπομπών θα είναι έτοιμα για διάθεση στην αγορά

Έως το 2050:

 πλήρως λειτουργικό πολυτροπικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές με συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας

Βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Το να καταστούν βιώσιμες οι μεταφορές, στην πράξη σημαίνει:

 Ενίσχυση της χρήσης οχημάτων, πλοίων και αεροπλάνων μηδενικών εκπομπών, ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και των συναφών υποδομών

 Δημιουργία αερολιμένων και λιμένων μηδενικών εκπομπών — για παράδειγμα μέσω νέων πρωτοβουλιών για την προώθηση των βιώσιμων αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων.

 Τιμολόγηση του άνθρακα και παροχή καλύτερων κινήτρων στους χρήστες — για παράδειγμα, με την επιδίωξη ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για την επίτευξη δίκαιης και αποτελεσματικής τιμολόγησης σε όλες τις μεταφορές.

Να ενισχύσει την ασφάλεια και την προστασία σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, μεταξύ άλλων μειώνοντας τον αριθμό των θανάτων κοντά στο μηδέν έως το 2050.

Ιστορικό

Δεδομένου ότι οι μεταφορές συμβάλλουν περίπου σε ποσοστό 5 % στο ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούν περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, το σύστημα μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, οι μεταφορές έχουν επιπτώσεις και στην κοινωνία μας: εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων, θόρυβος, τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σήμερα, οι εκπομπές από τις μεταφορές αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

Αυτή η ώθηση του μετασχηματισμού στον τομέα των μεταφορών έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία ολόκληρος ο τομέας εξακολουθεί να είναι γονατισμένος από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Με την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό και τον οικολογικό προσανατολισμό των στόλων και των υποδομών μας, καθώς και με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, μας παρουσιάζεται πλέον μια ιστορική ευκαιρία να καταστήσουμε τις ευρωπαϊκές μεταφορές όχι μόνο πιο βιώσιμες αλλά και πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και ανθεκτικότερες σε τυχόν μελλοντικούς κλυδωνισμούς.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αφορά κάθε πολίτη: είναι ζωτικής σημασίας η κινητικότητα να είναι διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους, οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές να παραμείνουν συνδεδεμένες, και ο τομέας να προσφέρει καλές κοινωνικές συνθήκες και ελκυστικές θέσεις εργασίας.

 

Πηγή: Mononews