«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30 Σεπτεμβρίου 2021 

Επιδοτούνται έως 55% οι εξής κύριες δραστηριότητες

Γενική Επιχειρηματικότητα – Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.
 

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στην Δράση “Επιχειρηματικότητα Μικρών / Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσες επιχειρήσεις απασχολούν/ θα απασχολήσουν λιγότερο από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν (θα) υπερβαίνει τα 10.000.000 ΕΥΡΩ.
Επίσης (και υπό προϋποθέσεις) θα μπορεί να αντληθεί ως Επιχορήγηση (δηλαδή σε χρήμα και όχι σε φοροαπαλλαγή) το ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, βασει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (κάτι που δεν συμβαίνει στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας).
 

Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση / Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, Επενδυτές του εξωτερικού

 
1.Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. ατομική επιχείρηση, εφόσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

*Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Δικαιούχοι:

 • – Υπό ίδρυση
 • – Ατομική επιχείρηση
 • – Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • – Συνεταιρισμοί
 • – Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • – Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • – Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)
 • – Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • – Υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

*Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες στους τομείς

 • Τουρισμός
 • Ξενοδοχεία – Κάμπινγκ – Ξενώνες νέων
 • Συνεδριακά κέντρα
 • Γήπεδα γκολφ
 • Τουριστικοί λιμένες
 • Χιονοδρομικά κέντρα
 • Θεματικά πάρκα
 • Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας,κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης/spa
 • Κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού
 • Ορειβατικά καταφύγια
 • Μουσεία

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δασοκομία

Ζωική παραγωγή (Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, Παραγωγή άλλων ειδών, διατροφής, Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών,

 • Γεωργία και επεξεργασία – συντήρηση φρούτων και λαχανικώνΔασοκομία και αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
 • Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
 • Υλοτομία

Κατασκευές

 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
 • Κατασκευή μουσικών οργάνων
 • Κατασκευή επίπλων
 • Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
 • Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Παραγωγική διαδικασία

 • Παραγωγή τροφίμων
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, άλλων χημικών προϊόντων
 • Παραγωγή μη φυσικών ινών
 • Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας
 • Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
 • Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
 • Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων

Επεξεργασία λυμάτων

 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Λογισμικό

 • Έκδοση λογισμικού
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

 • Υπηρεσίες αποθήκευσης

Εκδοτικές δραστηριότητες

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

 • Αξιοποίηση Διατηρητέων
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 • Ποτοποιία
 • Αυτοκινητοδρόμια
 • Αρδευτικά
 • Net metering

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ-ΧΑΡΤΗΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 55%-ΤΟΥ–ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΝΟΜΟΥ

 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 55%
 • Κεντρική Μακεδονία 55%
 • Θεσσαλία 55%
 • Ήπειρος 55%
 • Δυτική Ελλάδα 55%
 • Πελοπόννησος 55%
 • Βόρειο Αιγαίο 55%
 • Δυτική Μακεδονία 55%
 • Ιόνια Νησιά 45%
 • Κρήτη 45%
 • Στερεά Ελλάδα 45%
 • Αττικής 30% – 40%
 • Νότιο Αιγαίο 40%